Όροι και Προϋποθέσεις

                                                                                                                   ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του site www.aladdin-bazar.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου και πάντα μέσα στο υπάρχον κείμενο ή και ενδεχόμενη αλλαγή στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.aladdin-bazar.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
 
Σύμβαση χρήσης
 
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site www.aladdin-bazar.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site www.aladdin-bazar.gr . Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site www.aladdin-bazar.gr . Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας που το διαχειρίζεται και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Συνεπώς, κανένα από αυτά δε είναι δυνατόν να αποτελέσει ολόκληρο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
 
Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία
 
Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του www.aladdin-bazar.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών του www.aladdin-bazar.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Οι διαχειριστές του site  διατηρούν το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.
 
Links to other sites ("Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους")
 
Το site μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites. Οι διαχειριστές του www.aladdin-bazar.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτό.
Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Οι διαχειριστές του www.aladdin-bazar.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι ενστερνίζοται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 
Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
 
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο www.aladdin-bazar.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
 
Περιορισμός ευθύνης διαχειριστών του www.aladdin-bazar.gr
 
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, οι διαχειριστές του site δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα του site  παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκφρασμένη και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το www.aladdin-bazar.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Τοwww.aladdin-bazar.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο ιστότοπος  να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Οι διαχειριστές του  δεν εγγυόνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης οι διαχειριστές του www.aladdin-bazar.gr δεν εγγυόνται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Οι διαχειριστές του site δεν εγγυόνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.aladdin-bazar.gr .
 
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
 
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site των διαχειριστών του www.aladdin-bazar.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του ιστότοπου www.aladdin-bazar.gr με οποιονδήποτε τρόπο, όπως: ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σύμφωνα με τον νόμο περι πνευματικής περιουσίας και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

The following terms are formulated taking into account the rapid development of technology and particularly the Internet and the existing legislation on these issues. In any case, the site managers www.aladdin-bazar.gr reserve the right to change the terms of use, after informing the visitors / users of the website and always within the existing text, or any change in the Greek and European legal framework on these issues . Access and use of www.aladdin-bazar.gr , indicating acceptance of the terms and conditions described herein.
 
Agreement to use
 
the visitor / user pages and services of the site www.aladdin-bazar.gr agrees to the following terms of use applicable to all content, pages, graphics, images, photographs and files contained on the site www.aladdin-bazar.gr . Therefore, you should read these terms carefully before visiting or using the pages of the site and services. If you do not agree, it should not make use of services and content of the site www.aladdin-bazar.gr . The visitor / user is requested to check the content of those pages for changes. The continued use of the site even after the changes in the unconditional means of the visitor / user acceptance of these terms.
 
Copyright
 
Except for the specified exceptions (copyright of third parties and affiliates), the entire content of the site, including images, graphics, photographs, texts, services and all the files on this site, are the company's intellectual property managed and protected by the relevant provisions of Greek law, European law and international conventions.
Therefore, none of them can not be all or partially sold, copied, modified, reproduced, republished, transmitted or distributed in any way for personal gain.
All other products or services mentioned in the pages of this website and bear the trademarks of their respective organizations, companies, partners, associations and publications, are their intellectual property and therefore the bodies bear the responsibility.
 
Newsletters - Newsletters
 
The newsletters that the visitor / user of its services www.aladdin-bazar.gr receives upon registration of the mailing lists (mailing lists) are property of the administrators  www.aladdin-bazar.gr and as therefore protected by the relevant provisions of Greek law and international conventions.
The site operators reserve the right not to enter a person on the mailing lists or deleting them.
 
Links to other sites ( "Links to other sites")
 
The site may include links ( "links") to other web sites. Administrators www.aladdin-bazar.gr not control the availability, content, policy of protection of personal data, the quality and completeness of other web sites and pages referred through "links", hyperlinks or advertising banners and in no way responsible for this content.
So for any problem arising during the visit / use should be addressed directly to the respective web sites and pages, which bear the responsibility for the provision of their services.
Administrators www.aladdin-bazar.gr in no way be considered ensternizotai or accept the contents or services of web sites and pages referred to or linked to them in any other way.
 
Responsibility visitor / user
 
The visitor / user pages and services of this site is liable for any damage caused to www.aladdin-bazar.gr from bad or improper use of the service.
 
Limitation of liability managerswww.aladdin-bazar.gr
 
Under no circumstances, including negligence, the site owners are not responsible for any kind of damage suffered by the visitor / user of pages, services, options and content of the site to make on its own initiative and with knowledge of the terms hereof.
The contents of the site are provided "as is" with no warranty expressed implied in any way. To the fullest extent under the law, www.aladdin-bazar.gr disclaims all warranties, expressed or implied, including, but not limited to, those which implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
Thewww.aladdin-bazar.gr made considerable efforts to ensure the site to include accurate and updated information. The administrators can not guarantee that the pages, services, choices and content will be uninterrupted, error free or that errors will be corrected.
Also administrators www.aladdin-bazar.gr not guarantee that the same or any other related site or the servers "servers" through which they put at your disposal, you are not "viruses" or other harmful components.
The site owners are not in any way guarantee the accuracy, completeness or availability of content, pages, services, choices or their results.
The cost of any corrections or services is borne by the visitor / user and in no case www.aladdin-bazar.gr .
 
 
Applicable law and other conditions
 
These terms and conditions of the site, as well as any amendment, change or alteration thereof, are governed and supplemented by Greek law, the law of the EU and the relevant international treaties.
Any provision of these terms to be against the law ceases to apply and removed from the present, without in any way affect the validity of other conditions.
This constitutes the entire agreement between the site of managers www.aladdin-bazar.gr and the visitor / user pages and services, not only binds them. No modification of these terms in mind and be a part should be taken of this agreement, unless expressed in writing and incorporated herein.

PROHIBITED the republication, reproduction (total or partial) of website's content www.aladdin-bazar.gr in any way, such as: electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher. According to the law on intellectual property and rules of international law in force in Greece.